Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

SKARGI I WNIOSKI

Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w PGW WP

Na mocy Konstytucji RP prawo do złożenia skargi lub wniosku przysługuje każdemu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Należy zauważyć, że o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46). 

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zajmują się:

 • Wydział ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, tel. (22) 37 20 238, e-mail: sekretariat.kk@wody.gov.pl;
 • Wydziały organizacyjne w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej w PGW WP;
 • Działy organizacyjne w Zarządach Zlewni PGW WP i Nadzorach Wodnych PGW WP. Informacje o adresach siedzib jednostek oraz dane kontaktowe do tych jednostek dostępne są na stronie internetowej: www.wody.gov.pl.

Skargę lub wniosek może Pani/Pan:

 • przesłać drogą pocztową na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
 • bądź na adresy siedzib pozostałych właściwych do załatwienia skargi lub wniosku jednostek organizacyjnych Wód Polskich;
 • doręczyć osobiście do Kancelarii:
  • Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00;
  • Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych, w godzinach pracy tych jednostek;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@wody.gov.pl bądź adresy elektroniczne jednostek organizacyjnych PGW WP wskazane na stronach internetowych Wód Polskich;
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: KZGW/SkrytkaESP;
 • zgłosić ustnie do protokołu:
  • w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa;
  • w Wydziale ds. Koordynacji Skarg i Wniosków, codziennie w godzinach pracy oraz w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00, po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego pod nr telefonu +48 (22) 37 20 238;
  • w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich w godzinach pracy tych jednostek.

Informujemy o możliwości skorzystania z dostępnych formularzy skargi/wniosku zamieszczonych na stronie internetowej. Formularze dostępne są również w siedzibach jednostek organizacyjnych PGW WP.

Formularz skargi/wniosku

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Pismo pozbawione tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

W razie pytań i wątpliwości w sprawach skarg i wniosków prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Koordynacji Skarg i Wniosków w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej: tel. +48 (22) 37 20 238, adres: sekretariat.kk@wody.gov.pl.

W związku z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków poniżej przedstawiono informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Skargi, wnioski i opinie dotyczące wdrażania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły proszę kierować do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW) w formie pisemnej na adres:

Dyrektor Projektu
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
al. Jaworowa 9-11
53-123 Wrocław
Polska/Poland

lub drogą e-mail na adres:  pcu@odrapcu.pl

Skargi, wnioski i opinie w zakresie nieprzestrzegania przez Jednostki Wdrażania Projektu Polityk Operacyjnych Banku Światowego, zasad opisanych w dokumentach Projektów (Plany Zarządzania Środowiskiem, Plany Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń, Podręcznik Operacyjny Projektu itd.), procedur środowiskowych, przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, warunków prowadzonych robót budowlanych oraz innych spraw, można kierować do BKP OPDOW na adresy wskazane powyżej.

Sposób postępowania w przypadku skarg dotyczących przetargów opisany jest w rozdziale 7.5.6 Podręcznika Operacyjnego Projektu OPDOW (POM), natomiast dotyczących pozyskania nieruchomości i przesiedleń w rozdziale 5.6.8 i 6.4 tego Podręcznika oraz w  planach pozyskania nieruchomości i przesiedleń (PPNiP) dla poszczególnych kontraktów na roboty.
POM, PPNIP i PZŚ zamieszczone są na stronie internetowej BKP OPDOW w zakładce Dokumenty.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w  z wniesionymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skargami i wnioskami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 przy ul. Żelaznej 59A, (dalej jako: PGW WP).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami):
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) – Dział VIII. Skargi i wnioski,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku, a następnie przez okres ustalony, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. t.j. z 2019 poz. 553).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w PGW WP bądź wystąpić do administratora danych pisemnie na ww. adres pocztowy lub e-mailowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wniesionymi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie petycjami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, (dalej jako: PGW WP).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniesionej przez Panią/Pana petycji, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. t.j. z 2019 poz. 553).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z administratorem lub inspektorem ochrony danych w PGW WP bądź wystąpić do administratora danych pisemnie na ww. adres pocztowy lub e-mailowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie petycji bez rozpoznania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
novinha negra dando o cu meyzo.mobi xvideos puteiro videos do estrupo coletivo theindiansex.info porno no funk crente safadinha hotmoza.mobi video porno de mulheres famosas brasileira gritando de prazer homeindiansex.mobi xvideo amigo loiras de lingerie desipornx.mobi imagens de novinhas dando a buceta videos de teste de fidelidade ultraindiansex.info so as bucetinha contos eróticos gay pai e filho indianassvideos.mobi baixaki videos porno virgem x videos hardindianvideos.info porno amador xvideos assistir canal porno online sextubedesi.me porno 2 mulher e 1 homem fodendo a três topindian.pro xbvideos big macky videos pornowap.mobi fodendo na praia japonesa dando pro cachorro realpornmovies.net homens mostrando o pênis porno fraga pronhub.pro atrizes morenas brasileiras viva tube indianporncave.mobi safadas metendo fudendo a negrinha 2beeg.mobi videos pornos brasileiro
Skip to content