Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

O Projekcie

wrzesień 2018r.

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), podobnie jak Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Całkowity koszt Projektu ustalony został w 2015 roku na ok. 1 202 miliony euro. Kwota ta może się zmienić, gdyż dopiero końcowe rozliczenie Projektu określi jego docelową wartość.
Celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji Projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej) oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły. Przyczyni się on także do zdobywania kolejnych praktycznych doświadczeń wynikających z obowiązku wdrożenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Dzięki dalszemu rozwojowi systemu monitoringu i ostrzegania kraju oraz budowie matematycznych modeli symulacyjnych, które będą w stanie lepiej informować o zagrożeniu powodziowym, Projekt zapewni dalsze wzmocnienie krajowego systemu prognozowania powodzi i zdolności operacyjne służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej.
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły składa się z 5 komponentów:

Komponent 1: Ochrona przeciwpowodziowa Środkowej i Dolnej Odry
Celem tego komponentu jest wzmocnienie ochrony przed letnimi i zimowymi powodziami Szczecina, Słubic, Gryfina i innych mniejszych miejscowości położonych wzdłuż Odry. Działania obejmą m.in. przebudowę i budowę wałów przeciwpowodziowych oraz inne prace chroniące brzegi rzeki (umocnienia, bariery itd.), odbudowę ostróg, pogłębienie koryta Odry oraz jej kanałów w miejscach limitujących żeglugę lodołamaczy, prace regulacyjne itp. Aby ułatwić bezpieczne przejście lodołamaczy niezbędna jest też przebudowa pięciu mostów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powstaną też urządzenia nawigacyjne i cumownicze dla lodołamaczy. Ważnym działaniem jest też rewitalizacji Międzyodrza, której celem będzie nie tylko odtworzenie możliwości okresowego gromadzenia na tych terenach nadmiaru wody płynącej korytem Odry, ale również przywrócenie ekologicznych i turystycznych funkcji tego siedliska.

Komponent 2: Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej 
Celem komponentu jest ochrona przed powodzią Kłodzka i innych miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej aż do miasta Bardo. Działania w ramach tego komponentu obejmą budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych („ochrona czynna”), modernizację i budowę wałów ochronnych, uporządkowanie koryt rzek, przebudowę murów oporowych, nasypów, a także mostów i innych obiektów („ochrona bierna”), tak aby zapewnić okresową retencję nadmiaru wody i bezpieczne przeprowadzenie przez Kotlinę Kłodzką fali powodziowej. Budowa suchych zbiorników i zwiększenie retencji wód zapewni również korzyść w postaci możliwości dodatkowej redukcji fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej i przepływów przez położoną poniżej kaskadę zbiorników, zmniejszając zagrożenie nie tylko dla miast położonych w dolinie tej rzeki, ale nawet dla aglomeracji Wrocławia.

Komponent 3: Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisły
Celem komponentu jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla aglomeracji Krakowa i terenów przemysłowych Nowej Huty, rolniczo-przemysłowych okolic Sandomierza i Tarnobrzega oraz wybranych miasta na dopływach Wisły. Prace obejmą m.in.:
● przebudowę i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły;
● umocnienie i stabilizację brzegów narzutem kamiennym itp.;
● budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych i polderów w celu zwiększenia retencji (wzdłuż Serafy i Raby);
● regulację rzek oraz przystosowanie istniejących budowli hydrotechnicznych (zapory, jazy) do przepuszczania wód powodziowych.
Poza działaniami technicznymi, w ramach tego komponentu przewidziane jest też wsparcie techniczne dla przygotowania planu gospodarowania wodami oraz wyznaczenia priorytetów inwestycyjnych dla Górnej Wisły, z wykorzystaniem metod zintegrowanego zarządzania gospodarką wodną przy planowaniu złożonych inwestycji obejmujących dużą powierzchnię zlewni.

Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania
W ramach komponentu planuje się ukierunkowane wsparcie wzmocnienia potencjału instytucjonalnego mające na celu m.in.:
● zwiększenie gotowości odpowiedzialnych za to instytucji do działania w stanach zagrożenia powodzią wzdłuż głównych rzek i ich dopływów w południowej i zachodniej Polsce poprzez udoskonalenie prognozowania i wzmocnienie potencjału operacyjnego w zakresie gospodarki wodnej;
● poprawę monitorowania oddziaływań;
● zwiększenie komunikacji i wymiany informacji.

Komponent 5: Zarządzanie projektem i opracowania
Komponent ten przewidziany jest na finansowanie działalności Biura Koordynacji Projektu (BKP), konsultantów pomocy technicznej dla Jednostek Wdrażania Projektu i BKP, zakupów sprzętu i materiałów biurowych oraz kosztów operacyjnych. W komponencie zaplanowano również działania mające na celu wsparcie dla wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczu i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową. W ramach Projektu ma też zostać przygotowane oprogramowanie do symulacji powodzi gwałtownych („flash flood”) oraz być udoskonalone prognozowanie takich powodzi.
W Komponencie tym przewidziane zostały też prace mające na celu przygotowanie kolejnych inwestycji, jak również przygotowanie i realizację strategii komunikacji Projektu.

Struktura instytucjonalna Projektu:
Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy
W strukturze instytucjonalnej wdrażania Projektu aktywnie uczestniczą międzynarodowe instytucje finansujące Projekt. Bank Światowy przy udziale przedstawicieli Banku Rozwoju Rady Europy monitoruje realizację zadań i wydatki w oparciu o sprawozdania, raporty i prowadzoną korespondencję. Cyklicznie przeprowadza też wizyty kontrolujące postęp i stopień wdrażania Projektu (1 do 2 w roku). W trakcie takich misji uczestniczy w spotkaniach z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór, koordynację, realizację i wdrażanie Projektu, dokonuje oceny postępu i wskazuje zalecenia, które mają usprawnić cały ten proces. Zgodnie z warunkami Umowy pożyczki Bank opiniuje m.in. przygotowywaną dokumentację przetargową, procedurę i rozstrzygnięcia postępowań w celu udzielenia zamówień oraz warunki zawieranych umów. Dotyczy to postępowań, w których zgodnie z warunkami Umowy wymagany jest przegląd na zasadach „pre review”.

Komitet Sterujący Projektu (KSP)
Rolą Komitetu Sterującego Projektu jest zapewnienie ukierunkowania i koordynacji działań w ramach Projektu na szczeblu rządowych, w tym oceny ogólnej realizacji Projektu oraz rozstrzyganie wszelkich problemów związanych z jego realizacją i finansowaniem. W skład KSP wchodzą: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Współprzewodniczący Komitetu), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Współprzewodniczący Komitetu), Minister Finansów, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Środowiska, Prezes Wód Polskich (PGW WP), Dyrektor Projektu (BKP), Wojewodowie województw, w których wdrażany jest Projekt oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA jako sekretarz KSP. W pracy Komitetu uczestniczą jako obserwatorzy przedstawiciele Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

Komitet Roboczy Projektu (KRP)
Na poziomie operacyjnym, pracę Komitetu Sterującego Projektu wspiera Komitet Roboczy. Jego członkami są Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA jako przewodniczący KRP, przedstawiciele Ministrów: Finansów, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Inwestycji i Rozwoju, Środowiska, Infrastruktury, Prezes Wód Polskich (PGW WP) Dyrektor Projektu (BKP) oraz przedstawiciel NFOŚiGW oraz przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Komitet Roboczy Projektu jest ciałem doradczym dla KSP. Przygotowuje opinie i zalecenia przedkładane Komitetowi Sterującemu.

Biuro Koordynacji Projektu (BKP OPDOW)
Biuro Koordynacji Projektu jest wyodrębnioną jednostka organizacyjna utworzoną dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Jednostki Wdrażania Projektu / Jednostki Realizacji Projektu
Kluczowe znaczenie dla realizacji zadań Projektu mają Jednostki Wdrażania Projektu. W ramach swoich statutowych zadań lub w ramach zawartych porozumień realizują określony zakres Projektu (Komponent, Podkomponent lub ich część). Do 31 grudnia 2017 r. za te zadania odpowiadały:
● Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
● Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
● Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
● Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
● Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie;
● Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie;
● Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy;
● Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW).
1 stycznia 2018 r., na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 1566), zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Wody Polskie odpowiadają za wszystkie zadania Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania wodami. Obecnie Jednostkami Wdrażania Projektu są:
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (kontynuuje zadania ŚZMiUW i MZMiUW);
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (kontynuuje zadania PZMiUW);
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (kontynuuje zadania RZGW we Wrocławiu i LZMiUW);
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (kontynuuje zadania RZGW w Szczecinie);
PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie (kontynuuje zadania ZZMiUW);
Nadal też Jednostkami Wdrażania Projektu pozostaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Biuro Koordynacji Projektu OPDOW.

Międzynarodowy Panel ekspertów ds. bezpieczeństwa zapór
Zgodnie z polityką operacyjną Banku Światowego OP 4.37 (Safety of Dams) projektowanie i budowa zapór, które jest elementem projektu finansowego przez Bank Światowy wymaga nadzoru ze strony niezależnych i doświadczonych specjalistów. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do powołania takiego zespołu ekspertów. Międzynarodowy Panel ekspertów został utworzony w 2011 r. przez BKP OPDO dla Projektu OPDO. Do jego zadań należy doradzanie w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Jego rolą jest też przegląd założeń projektowych, projektów technicznych, materiałów przetargowych, instrukcji eksploatacyjnych, udział w spotkaniach na terenie budowy, przygotowywanie rekomendacji itp. Panel uczestniczył zarówno w fazie projektowania i przygotowania budowy zbiornika Racibórz, jak również w trakcie jej realizacji. w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zadania Panelu powołanego na potrzeby POPDO zostały rozszerzone o zadania inwestycyjne Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych do budowy zbiorników.

novinha negra dando o cu meyzo.mobi xvideos puteiro videos do estrupo coletivo theindiansex.info porno no funk crente safadinha hotmoza.mobi video porno de mulheres famosas brasileira gritando de prazer homeindiansex.mobi xvideo amigo loiras de lingerie desipornx.mobi imagens de novinhas dando a buceta videos de teste de fidelidade ultraindiansex.info so as bucetinha contos eróticos gay pai e filho indianassvideos.mobi baixaki videos porno virgem x videos hardindianvideos.info porno amador xvideos assistir canal porno online sextubedesi.me porno 2 mulher e 1 homem fodendo a três topindian.pro xbvideos big macky videos pornowap.mobi fodendo na praia japonesa dando pro cachorro realpornmovies.net homens mostrando o pênis porno fraga pronhub.pro atrizes morenas brasileiras viva tube indianporncave.mobi safadas metendo fudendo a negrinha 2beeg.mobi videos pornos brasileiro
Skip to content