Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

SKARGI I WNIOSKI

Skargi, wnioski i opinie dotyczące wdrażania i realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły proszę kierować do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW) w formie pisemnej na adres: Dyrektor Projektu Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły al. Jaworowa 9-11 53-123 Wrocław Polska/Poland lub drogą e-mail na adres:  pcu@odrapcu.pl Skargi, wnioski i opinie w zakresie nieprzestrzegania przez Jednostki Wdrażania Projektu Polityk Operacyjnych Banku Światowego, zasad opisanych w dokumentach Projektów (Plany Zarządzania Środowiskiem, Plany Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń, Podręcznik Operacyjny Projektu itd.), procedur środowiskowych, przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, warunków prowadzonych robót budowlanych oraz innych spraw, można kierować do BKP OPDOW na adresy wskazane powyżej. Sposób postępowania w przypadku skarg dotyczących przetargów opisany jest w rozdziale 7.5.6 Podręcznika Operacyjnego Projektu OPDOW (POM), natomiast dotyczących pozyskania nieruchomości i przesiedleń w rozdziale 5.6.8 i 6.4 tego Podręcznika oraz w  planach pozyskania nieruchomości i przesiedleń (PPNiP) dla poszczególnych kontraktów na roboty. POM, PPNIP i PZŚ zamieszczone są na stronie internetowej BKP OPDOW w zakładce Dokumenty.
UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM SKARG, WNIOSKÓW, OPINII
Administrator danych
 1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających skargi, wnioski lub opinie jest Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, dalej zwane „Administratorem”. Adres administratora: Wrocław 53-123, al. Jaworowa 9-11 Dane kontaktowe administratora: e-mail: pcu@odrapcu.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@odrapcu.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe udostępnione w skardze, wniosku lub opinii Biuru Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w związku z wdrażaniem i realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz Umowy Pożyczki zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 7436 POL) na częściowe finansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Umowy Pożyczki zawartej w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL) na częściowe finansowanie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 4. Okres przechowywania danych osobowych Administrator będzie przechowywać w/w dane osobowe przez okres trwania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, a także przez okres niezbędny do przeprowadzenia audytu po zakończeniu tych Projektów.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, a konsekwencją ich niepodania może być nierozpatrzenie skargi, wniosku, opinii itp. (§8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46).
 6. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do:
  1. dostępu do treści tych danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania i przenoszenia;
  2. żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w RODO;
  3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane, wobec wykorzystania których wniesiony został sprzeciw zostaną usunięte;
  4. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
  5. usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO;
  6. wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy osoba udostępniająca swoje dane osobowe uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl
 7. Udostępnione dane osobowe w trybie skarg, wniosków lub opinii mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. innym niezależnym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje, w tym: podmiotowi nadzorującemu (MGMiŻŚ), podmiotowi wykonującemu coroczny audyt (NIK), innym podmiotom uczestniczącym w realizacji i wdrażaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, a także podmiotom, których prawo dostępu do danych zawartych w dokumentach wytwarzanych przez Administratora wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe udostępnione w trybie skarg, wniosków lub opinii nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też profilowane.
Skip to content