Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

O Projekcie

wrzesień 2018r.

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), podobnie jak Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Całkowity koszt Projektu ustalony został w 2015 roku na ok. 1 202 miliony euro. Kwota ta może się zmienić, gdyż dopiero końcowe rozliczenie Projektu określi jego docelową wartość.
Celem Projektu OPDOW jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji Projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej) oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły. Przyczyni się on także do zdobywania kolejnych praktycznych doświadczeń wynikających z obowiązku wdrożenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Dzięki dalszemu rozwojowi systemu monitoringu i ostrzegania kraju oraz budowie matematycznych modeli symulacyjnych, które będą w stanie lepiej informować o zagrożeniu powodziowym, Projekt zapewni dalsze wzmocnienie krajowego systemu prognozowania powodzi i zdolności operacyjne służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej.
Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły składa się z 5 komponentów:

Komponent 1: Ochrona przeciwpowodziowa Środkowej i Dolnej Odry
Celem tego komponentu jest wzmocnienie ochrony przed letnimi i zimowymi powodziami Szczecina, Słubic, Gryfina i innych mniejszych miejscowości położonych wzdłuż Odry. Działania obejmą m.in. przebudowę i budowę wałów przeciwpowodziowych oraz inne prace chroniące brzegi rzeki (umocnienia, bariery itd.), odbudowę ostróg, pogłębienie koryta Odry oraz jej kanałów w&bnsp;miejscach limitujących żeglugę lodołamaczy, prace regulacyjne itp. Aby ułatwić bezpieczne przejście lodołamaczy niezbędna jest też przebudowa pięciu mostów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powstaną też urządzenia nawigacyjne i cumownicze dla lodołamaczy. Ważnym działaniem jest też rewitalizacji Międzyodrza, której celem będzie nie tylko odtworzenie możliwości okresowego gromadzenia na tych terenach nadmiaru wody płynącej korytem Odry, ale również przywrócenie ekologicznych i turystycznych funkcji tego siedliska.

Komponent 2: Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej 
Celem komponentu jest ochrona przed powodzią Kłodzka i innych miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej aż do miasta Bardo. Działania w ramach tego komponentu obejmą budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych („ochrona czynna”), modernizację i budowę wałów ochronnych, uporządkowanie koryt rzek, przebudowę murów oporowych, nasypów, a także mostów i innych obiektów („ochrona bierna”), tak aby zapewnić okresową retencję nadmiaru wody i bezpieczne przeprowadzenie przez Kotlinę Kłodzką fali powodziowej. Budowa suchych zbiorników i zwiększenie retencji wód zapewni również korzyść w postaci możliwości dodatkowej redukcji fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej i przepływów przez położoną poniżej kaskadę zbiorników, zmniejszając zagrożenie nie tylko dla miast położonych w dolinie tej rzeki, ale nawet dla aglomeracji Wrocławia.

Komponent 3: Ochrona przeciwpowodziowa Górnej Wisły
Celem komponentu jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla aglomeracji Krakowa i terenów przemysłowych Nowej Huty, rolniczo-przemysłowych okolic Sandomierza i Tarnobrzega oraz wybranych miasta na dopływach Wisły. Prace obejmą m.in.:
● przebudowę i rozbudowę wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły;
● umocnienie i stabilizację brzegów narzutem kamiennym itp.;
● budowę suchych zbiorników przeciwpowodziowych i polderów w celu zwiększenia retencji (wzdłuż Serafy i Raby);
● regulację rzek oraz przystosowanie istniejących budowli hydrotechnicznych (zapory, jazy) do przepuszczania wód powodziowych.
Poza działaniami technicznymi, w ramach tego komponentu przewidziane jest też wsparcie techniczne dla przygotowania planu gospodarowania wodami oraz wyznaczenia priorytetów inwestycyjnych dla Górnej Wisły, z wykorzystaniem metod zintegrowanego zarządzania gospodarką wodną przy planowaniu złożonych inwestycji obejmujących dużą powierzchnię zlewni.
Komponent 4: Wzmocnienie instytucjonalne i udoskonalenie prognozowania
W ramach komponentu planuje się ukierunkowane wsparcie wzmocnienia potencjału instytucjonalnego mające na celu m.in.:
● zwiększenie gotowości odpowiedzialnych za to instytucji do działania w stanach zagrożenia powodzią wzdłuż głównych rzek i ich dopływów w południowej i zachodniej Polsce poprzez udoskonalenie prognozowania i wzmocnienie potencjału operacyjnego w zakresie gospodarki wodnej;
● poprawę monitorowania oddziaływań;
● zwiększenie komunikacji i wymiany informacji.
Komponent 5: Zarządzanie projektem i opracowania
Komponent ten przewidziany jest na finansowanie działalności Biura Koordynacji Projektu (BKP), konsultantów pomocy technicznej dla Jednostek Wdrażania Projektu i BKP, zakupów sprzętu i materiałów biurowych oraz kosztów operacyjnych. W komponencie zaplanowano również działania mające na celu wsparcie dla wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczu i wyznaczania priorytetów inwestycyjnych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową. W ramach Projektu ma też zostać przygotowane oprogramowanie do symulacji powodzi gwałtownych („flash flood”) oraz być udoskonalone prognozowanie takich powodzi.
W Komponencie tym przewidziane zostały też prace mające na celu przygotowanie kolejnych inwestycji, jak również przygotowanie i realizację strategii komunikacji Projektu.

Struktura instytucjonalna Projektu:
Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy
W strukturze instytucjonalnej wdrażania Projektu aktywnie uczestniczą międzynarodowe instytucje finansujące Projekt. Bank Światowy przy udziale przedstawicieli Banku Rozwoju Rady Europy monitoruje realizację zadań i wydatki w oparciu o sprawozdania, raporty i prowadzoną korespondencję. Cyklicznie przeprowadza też wizyty kontrolujące postęp i stopień wdrażania Projektu (1 do 2 w roku). W trakcie takich misji uczestniczy w spotkaniach z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór, koordynację, realizację i wdrażanie Projektu, dokonuje oceny postępu i wskazuje zalecenia, które mają usprawnić cały ten proces. Zgodnie z warunkami Umowy pożyczki Bank opiniuje m.in. przygotowywaną dokumentację przetargową, procedurę i rozstrzygnięcia postępowań w celu udzielenia zamówień oraz warunki zawieranych umów. Dotyczy to postępowań, w których zgodnie z warunkami Umowy wymagany jest przegląd na zasadach „pre review”.

Komitet Sterujący Projektu (KSP)
Rolą Komitetu Sterującego Projektu jest zapewnienie ukierunkowania i koordynacji działań w ramach Projektu na szczeblu rządowych, w tym oceny ogólnej realizacji Projektu oraz rozstrzyganie wszelkich problemów związanych z jego realizacją i finansowaniem. W skład KSP wchodzą: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Współprzewodniczący Komitetu), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Współprzewodniczący Komitetu), Minister Finansów, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Środowiska, Prezes Wód Polskich (PGW WP), Dyrektor Projektu (BKP), Wojewodowie województw, w których wdrażany jest Projekt oraz Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA jako sekretarz KSP. W pracy Komitetu uczestniczą jako obserwatorzy przedstawiciele Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

Komitet Roboczy Projektu (KRP)
Na poziomie operacyjnym, pracę Komitetu Sterującego Projektu wspiera Komitet Roboczy. Jego członkami są Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA jako przewodniczący KRP, przedstawiciele Ministrów: Finansów, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Inwestycji i Rozwoju, Środowiska, Infrastruktury, Prezes Wód Polskich (PGW WP) Dyrektor Projektu (BKP) oraz przedstawiciel NFOŚiGW oraz przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Komitet Roboczy Projektu jest ciałem doradczym dla KSP. Przygotowuje opinie i zalecenia przedkładane Komitetowi Sterującemu.

Biuro Koordynacji Projektu (BKP OPDOW)
Biuro Koordynacji Projektu jest wyodrębnioną jednostka organizacyjna utworzoną dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Jednostki Wdrażania Projektu / Jednostki Realizacji Projektu
Kluczowe znaczenie dla realizacji zadań Projektu mają Jednostki Wdrażania Projektu. W ramach swoich statutowych zadań lub w ramach zawartych porozumień realizują określony zakres Projektu (Komponent, Podkomponent lub ich część). Do 31 grudnia 2017 r. za te zadania odpowiadały:
● Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
● Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
● Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
● Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
● Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie;
● Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie;
● Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy;
● Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW).
1 stycznia 2018 r., na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 1566), zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP). Wody Polskie odpowiadają za wszystkie zadania Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania wodami. Obecnie Jednostkami Wdrażania Projektu są:
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (kontynuuje zadania ŚZMiUW i MZMiUW);
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (kontynuuje zadania PZMiUW);
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (kontynuuje zadania RZGW we Wrocławiu i LZMiUW);
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (kontynuuje zadania RZGW w Szczecinie);
PGW WP Zarząd Zlewni w Szczecinie (kontynuuje zadania ZZMiUW);
Nadal też Jednostkami Wdrażania Projektu pozostaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Biuro Koordynacji Projektu OPDOW.

Międzynarodowy Panel ekspertów ds. bezpieczeństwa zapór
Zgodnie z polityką operacyjną Banku Światowego OP 4.37 (Safety of Dams) projektowanie i budowa zapór, które jest elementem projektu finansowego przez Bank Światowy wymaga nadzoru ze strony niezależnych i doświadczonych specjalistów. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do powołania takiego zespołu ekspertów. Międzynarodowy Panel ekspertów został utworzony w 2011 r. przez BKP OPDO dla Projektu OPDO. Do jego zadań należy doradzanie w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Jego rolą jest też przegląd założeń projektowych, projektów technicznych, materiałów przetargowych, instrukcji eksploatacyjnych, udział w spotkaniach na terenie budowy, przygotowywanie rekomendacji itp. Panel uczestniczył zarówno w fazie projektowania i przygotowania budowy zbiornika Racibórz, jak również w trakcie jej realizacji. w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zadania Panelu powołanego na potrzeby POPDO zostały rozszerzone o zadania inwestycyjne Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych do budowy zbiorników.

Skip to content