Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

OGŁOSZENIA

2020-07-01

OBWIESZCZENIE 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 3A.2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Kontrakt na Roboty 3A.2/1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 1, Kontrakt na Roboty 3A.2/2 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 2 (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 3 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowe konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r. włącznie (15 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: krakow@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 664 084 039  w godzinach 00-17.00;

w dniach od dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl).

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 22 lipca 2020 r., w godz. od 17.00 do 19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci  gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 3A.2 Kontraktu na roboty 3A.2/1 oraz Kontraktu na roboty 3A.2/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Dziennik Polski), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, PGW WP RZGW w Krakowie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej

Dokumenty do pobrania

2020-06-28

OBWIESZCZENIE 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zaapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.5/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:  p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 20 lipca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

2020-06-21

OBWIESZCZENIE 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW w Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.8 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 798 912 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 14 lipca 2020 r., o godz. 14.00-16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.8 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 23 czerwca 2020r. do dnia 14 lipca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 607 798 912 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Tygodniowa, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.krosnoodrzanskie.pl.

Dokumenty do pobrania

2020-06-20

OBWIESZCZENIE 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 Etap II – Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.3/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:  p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.3/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, tablicach urzędów Gminy Chojna, Gminy Cedynia, Gminy Górzyca, Gminy Słubice, Gminy Cybinka a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania (część I)
Dokumenty do pobrania (część II)

2020-06-20

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.5/2 – Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 14 lipca 2020 roku włącznie (22 dni) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1B.5/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 14 lipca 2020 roku włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

W 22 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 14 lipca 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1B.5/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

2020-06-19

OFERTA PRACY 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Wsparcie i aktywna współpraca z Głównym specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Aktywna współpraca ze Specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w Komponencie 3 oraz Jednostkami Wdrażającymi Projekt.
 • Ocena i analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji przygotowywanej przez Jednostki Wdrażające, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami Banku Światowego.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad zgodnością realizowanych prac w Projekcie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami Banku Światowego, dotyczącymi pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Ocena i analiza przygotowanych przez Jednostki Wdrażające opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zagadnień dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Koordynacja planów i kontrola wdrażania pozyskiwania nieruchomości dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad pracami Jednostek Wdrażających w zakresie przygotowania, aktualizacji i wdrażania Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących Projektu w celu wysłania ich do Banku Światowego lub do Banku Rozwoju Rady Europy, w szczególności w sprawach związanych z planowaniem oraz wdrażaniem działań związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Weryfikacja oraz przygotowywanie odpowiedzi na kierowane do BKP OPDOW dokumenty w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych i innych wymaganych raportów okresowych dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Kompletowanie dokumentacji posiadanej w związku z wykonywaniem zadań zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, w tym przygotowywanie jej do archiwizacji.
 • Wykonywanie innych zadań bezpośrednio związanych z realizacją Projektu.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub społeczne.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.
 • Doświadczenie w pracy związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne, gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, itp.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wiedza w zakresie wyceny nieruchomości.
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów inwestycyjnych za środków publicznych.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 30 czerwca 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 15.12.2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Dokumnety do pobrania:

Ogłoszenie o pracę 
Zakresie zadań (ToR) 

2020-06-19

OFERTA PRACY 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Organizacja pracy sekretariatu, obsługa centrali telefonicznej, dbanie o właściwy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Obsługa wysyłki pism, faktur/przesyłek do interesariuszy.
 • Zabezpieczenie dokumentów, sortowanie, porządkowanie oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Wparcie asystenckie Dyrektora Projektu i Zastępcy Dyrektora Projektu w tym m.in., koordynowanie kalendarza, sporządzanie notatek, protokołów ze spotkań, redagowanie pism, prezentacji.
 • Stała kontrola nad odpowiednią ilością artykułów biurowych, tworzenie listy artykułów niezbędnych do zakupu.
 • Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji, udział w organizacji wizyt przedstawicieli instytucji finansujących Projekt.
 • Administracyjne wspieranie innych pracowników i konsultantów Biura Koordynacji Projektu.
 • Przyjmowanie interesariuszy i dalsze kierowanie do poszczególnych działów.
 • Dbanie o czystość biura.
 • Współtworzenie dobrego wizerunku Biura.
 • Inne zlecone prace administracyjno-organizacyjne.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie – mile widziane wyższe lub w trakcie studiów (administracja, zarządzanie itp.).
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 30 czerwca 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 15.12.2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Dokumnety do pobrania:

Ogłoszenie o pracę 
Zakresie zadań (ToR) 

2020-06-12

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie (nazywany dalej Projekt PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca 2020 roku włącznie (21 dni) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1B.5/1 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl
 • telefonicznie każdego każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu 507 083 323  w godzinach 15.00-16.30,

w dniach od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 6 lipca 2020 roku włącznie (21 dni).

W 21 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 6 lipca 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1B.5/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

Konsultacje społeczne 1B.5/1
Konsultacje społeczne PROJEKTU PPNiP dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

2020-06-09

OBWIESZCZENIE 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej

Każdy zainteresowany może:

A) Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 2 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM: 

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.1/1(b) POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl, 
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 2 lipca 2020r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 1 lipca 2020r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.1/1(b) zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 10 czerwca 2020r. do dnia 2 lipca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (gazeta „Tygodniowa” oraz na stronie internetowej www.tygodniowa.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

2020-06-05

OBWIESZCZENIE 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie (nazywany dalej PROJEKTEM ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2A – Ochrona czynna.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) Zapoznać się z PROJEKTEM ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM: 

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Aneksu PZŚ Kontrakt 2A.1/2 POPDOW”,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl,
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020r. włącznie.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl.

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 25 czerwca 2020 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE ANEKSU DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Aneksu do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu aneksu do PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania /Projekt Aneksu do Plany Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka miejscowość Roztoki Bystrzyckie/

2020-06-03

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PPNiP. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie korespondencyjnej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji.

Projekt PPNiP został udostępniony na stronach internetowych:

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w dniach roboczych od 03.06.2020 r. do 24.06.2020 r. (włącznie) w formie:

 • pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków,
 • elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl,
 • oraz telefonicznej pod numerami: +48 12 62 84 209 (od godziny 9:00 do 14:00) lub +48 505 028 137, +48 601 824 298.

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Aleksandra.Macek@wody.gov.pl, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Rafal.Sionko@wody.gov.pl).

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazeta Krakowska – czasopisma o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Dokumenty do pobrania

2020-05-15

OBWIESZCZENIE 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/1 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.5/1 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu: p. Elwira Witek, adres e-mail: elwira.witek@wody.gov.pl).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 8 czerwca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

2020-03-23

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ).

Każdy zainteresowany może poprzez stronę internetową:

składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP w Krakowie:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 25.03.2020 r. do 15.04.2020 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Aleksandra.Macek@wody.gov.pl, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 lub e-mail: Rafal.Sionko@wody.gov.pl).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu (zastrzega się prawo do ewentualnego wydłużenia tego okresu) planowane jest przeprowadzenie spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne o terminie przedmiotowego spotkania zostaną Państwo zawiadomieni odrębnym obwieszczeniem, które ukaże się w TEMI Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym, Gazecie Krakowskiej oraz na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu prosimy również o przesłanie danych do kontaktu /adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu/. Po ustabilizowaniu sytuacji w kraju, nasi Pracownicy powiadomią Państwa bezpośrednio o planowanym spotkaniu otwartym. Informacje w tej sprawie prosimy przesłać na adres: jrp.krakow@wody.gov.pl.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny, Gazeta Krakowska – czasopisma o zasięgu lokalnym), jak również wywieszone na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

2020-03-16

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy, że Biuro Koordynacji Projektu przechodzi na pracę zdalną od dnia 16.03.2020 r. (poniedziałek) do dnia 31.05.2020 (czwartek) włącznie.

Biuro przy ul. Jaworowej 9-11 we Wrocławiu będzie czynne tylko w godzinach porannych od 8:00 do 10:00.

W dniu 01.06.2020 r. zostanie wydany kolejny komunikat na temat kontynuowania systemu pracy zdalnej lub powrotu do standardowego wykonywania obowiązków.

2020-02-20

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie na terenie Miasta Kraków (powiat i gmina Miasto Kraków) oraz miejscowości Brzegi (powiat wielicki, gmina Wieliczka) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM). Każdy zainteresowany może: 

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r. (10 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Piłsudskiego 22, 31109 Kraków, pokój nr 208, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,
 • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r.

Po Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz, Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 05.03.2020r. o godzinie 15:00, w Hotelu Centrum, os. Centrum E 12 przy al. Jana Pawła II, 31-934 Kraków, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

2020-02-14

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego (nazywany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. Każdy zainteresowany może: 

A) zapoznać się z PPNiP od dnia 14 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku włącznie (14 dni), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;
 • Urzędu Miasta w Szczecinie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój numer 342, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 14:00;
 • Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia, pokój numer 2, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30;
 • Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice, w dniach roboczych od godziny 8:00 do 16:00;
 • Urzędu Miejskiego w Cybince, ul. Szkolna 5, 69 – 108 Cybinka, od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 do 16:00 oraz w piątki od godziny 7:30 do 13:30;
 • Urzędu Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69 – 113 Górzyca, w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PPNiP w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP zadanie 1.B.3/2 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt.bs@wody.gov.pl, w dniach od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 14 dni udostępnienia do wglądu dokumentu (od 14 lutego 2020r. do dnia 28 lutego 2020 r.) w dniu 2.03.2020 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Cedyni Plac Wolności 1, 74 – 520 Cedynia odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PPNiP, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

2020-02-06

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (nazywany dalej PPNiP) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. Każdy zainteresowany może: 

A) zapoznać się z PPNiP od dnia 7 lutego 2020 roku do dnia 21 lutego 2020 roku włącznie (14 dni), w siedzibie

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00,
 • Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70 – 546 Szczecin w Biurze Obsługi Interesantów, pokój numer 1, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
 • Urzędu Miasta w Szczecinie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój numer 342, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00,
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PPNiP w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP zadanie 1.B.3/1 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projekt.bs@szczecin.rzgw.gov.pl, w dniach od dnia 7 lutego 2020 r. do dnia 21 lutego 2020r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.  

Po okresie 14 dni udostępnienia do wglądu dokumentu (od 7 lutego 2020r. do dnia 21 lutego 2020r.) w dniu 24.02.2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Sweco Consulting Sp. z o.o., ul. Łyskowskiego 16, 71 – 641 Szczecin, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PPNiP, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

Dokumenty do pobrania

2020-01-14

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt na roboty 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ) Każdy zainteresowany może: 

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 15.01.2020 r. do dnia 05.02.2020 r. (włącznie), w siedzibie

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,
 • Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
 • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: jrp.krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 15.01.2020 r. do 05.02.2020 r. (włącznie).  

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoby do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 62 84 209, Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209). 

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 06.02.2020 r. o godzinie 15:00 w Sali lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100  Tarnów odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania. 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (TEMI Galicyjski Tygodnik Informacyjny – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót (m.in. tablica ogłoszeń na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych SEMAFOR). 

Dokumenty do pobrania

2019-12-19

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontraktu 3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rz. Biała gm. Tarnów m. Tarnów (powiat Miasto Tarnów, gmina Miasto Tarnów, powiat tarnowski, gmina Tarnów, gmina Wierzchosławice) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 19.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. (10 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój nr 208, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,
 • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30; 

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 19.12.2019r. do dnia 07.01.2020r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz i Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208).

W dniu 09.01.2020r. o godzinie 16:00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Gazeta Krakowska –najpopularniejsza gazeta regionu Małopolski), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie (Nadzór Wodny w Tarnowie), Urzędzie Miasta Tarnowa, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Dokumenty do pobrania

2019-11-22

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze. 

Pełna treść Obwieszczenia została opublikowana poniżej wraz z załącznikami:

2019-08-21

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 2 września 2019 r.

2019-08-07

PUNKT INFORMACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w budowie w: Boboszowie, Roztokach, Szalejowie Górnym, Krosnowicach prowadzony jest punkt informacyjny.

2019-07-06

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

2019-07-06

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty ds. komunikacji społecznej w Biurze Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu
Termin składania ofert: 29 lipca 2019 r.

2019-05-20

INFORMACJA PRASOWA

Komunikat prasowy – spotkanie w Międzylesiu 17 maja 2019 r.

2018-12-07

OFERTA PRACY

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko Dyrektora Projektu
Termin składania ofert: 7 stycznia 2019 r.

2018-02-12

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje specjalisty do spraw administracyjnych
Termin składania ofert: 19 lutego 2018 r.

2018-01-04

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania dla kontraktu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły nr OVFMP 5.7.1: Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa.

2017-06-20

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Młodszego Specjalisty ds. zarządzania środowiskiem
Termin składania ofert: 3 lipca 2017 r.

2017-04-03

OFERTA PRACY

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania na stanowisko dyrektora Projektu dla Projektów ochrony przeciwpowodziowej.
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 r.

2016-09-09

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego księgowego
Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

2016-09-09

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:
Specjalisty ds. zamówień
Specjalisty ds. budowlanych
Specjalisty ds. księgowych

Termin składania ofert: 19 września 2016 r.

2016-08-07

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. administracyjnych
Termin składania ofert: 24 sierpnia 2016 r.

2016-07-12

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Specjalisty ds. hydrotechnicznych
Termin składania ofert: 21 lipca 2016 r.

2016-07-01

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje Głównego Księgowego
Termin składania ofert: 18 lipca 2016 r.

2016-04-26

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

 • specjalisty ds. zamówień,
 • specjalisty ds. budowlanych.
 • specjalisty ds. księgowych.

Termin składania ofert: 18 maja 2016 r.

2016-04-21

OFERTA PRACY

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o Umowę Pożyczki nr 8524-PL pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Management Project), poszukuje:

 • Specjalisty ds. hydrotechnicznych.

Termin składania ofert: 2 maja 2016 r.

2015-08-29

OBWIESZCZENIE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń (RAP) dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie RZGW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

2015-08-29

OBWIESZCZENIE

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym Plan Przesiedleń pod nazwą „RAP – RESETTLEMENT ACTION PLAN DZIAŁAŃ – Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe” dla realizacji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie DZMiUW we Wrocławiu dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

2015-08-27

Plan działań (RAP)
Uwarunkowania socjologiczne, prawne i rzeczowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ubiega się o finansowanie w kwocie 460 mln EUR z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW) i zamierza wykorzystać część środków na płatności za towary, roboty budowlane, powiązane usługi konsultingowe, które będą zamawiane w ramach tego Projektu. Projekt będzie współfinansowany z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), środków unijnych Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Skip to content