Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

OGŁOSZENIA O PRACĘ

2020-07-30

OFERTA PRACY 

Proces selekcji  na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
został wznowiony /zmianie uległ zakres zadań (ToR)/.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Liczba wolnych miejsc: 2

Oferujemy:

 • Udział w realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Pracę w międzynarodowym zespole.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Do obowiązków Konsultanta – członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zapór należy doradztwo w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowanych w Kotlinie Kłodzkiej i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W szczególności do zadań Konsultanta należeć będzie:

Na etapie projektowania zadań:

 • Przegląd założeń projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych stosowanych do określenia charakterystyki dotyczącej wytrzymałości na ścinanie i podatności na odkształcenie rodzajów gruntów używanych do budowy fundamentów i obwałowań; w koniecznych przypadkach zlecanie, nadzorowanie oraz interpretacja badań laboratoryjnych mających na celu weryfikację założeń projektowych.
 • Przegląd i sprawdzanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) przygotowanych przez projektantów oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie rekomendacji dla ich ulepszenia.
 • Przegląd zasad użytkowania zbiornika oraz obiektów hydrotechnicznych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przegląd Instrukcji użytkowania zbiornika (OMP) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (EPP) i przygotowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia do tych planów niezbędnych poprawek.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie wyboru wykonawców:

 • Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

 Na etapie budowy:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Ocena przebiegu i jakości robot.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji dla zbiornika i innych obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących opracowania OMP i EPP oraz przegląd ostatecznych wersji tych planów.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • Przegląd i analiza planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.
 • Wsparcie merytoryczne konsultantów Biura w zakresie zagadnień dotyczących eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz sterowania i zarządzania obiektami gospodarki wodnej.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie ocen stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej.
 • Wsparcie BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań.
 • Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych na zaproszenie Klienta.

Oczekujemy:

 • Posiadanie co najmniej stopnia magistra inżyniera w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu gospodarki wodnej i/lub budownictwa wodnego/hydrotechnicznego i/lub geotechniki.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie hydrotechniki, gospodarki wodnej i geotechniki.
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi po stronie generalnego wykonawcy i/lub w zespole Inżyniera Kontraktu w zakresie budowli ziemnych piętrzących wodę (znajomość procedur FIDIC będzie dodatkowym atutem).
 • Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe uwzględniające udział w projektach międzynarodowych (posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi będzie dodatkowym atutem).
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe.
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego w tym analizy kosztów inwestycyjnych.
 • Znajomość rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko powodziowe oraz technologii prowadzenia robót ziemnych.
 • Znajomość języka angielskiego.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 31 sierpnia 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl.
 3. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 7. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokumnety do pobrania:

Ogłoszenie o pracę 
Zakresie zadań (ToR) 

2020-07-20

OFERTA PRACY 

Unieważnienie procesu selekcji  na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Wybór zostanie wznowiony w najbliższym możliwym terminie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Członek Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Zapór Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Liczba wolnych miejsc: 2

Oferujemy:

 • Udział w realizacji jednego z kluczowych projektów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Pracę w międzynarodowym zespole.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

Do obowiązków Konsultanta – członka Międzynarodowego Panelu Ekspertów ds. Zapór należy doradztwo w sprawach istotnych dla bezpieczeństwa suchych zbiorników przeciwpowodziowych realizowanych w Kotlinie Kłodzkiej i dużych robót z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W szczególności do zadań Konsultanta należeć będzie:

Na etapie projektowania zadań:

 • Przegląd założeń projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów geotechnicznych stosowanych do określenia charakterystyki dotyczącej wytrzymałości na ścinanie i podatności na odkształcenie rodzajów gruntów używanych do budowy fundamentów i obwałowań; w koniecznych przypadkach zlecanie, nadzorowanie oraz interpretacja badań laboratoryjnych mających na celu weryfikację założeń projektowych.
 • Przegląd i sprawdzanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych, wykonawczych, innych) przygotowanych przez projektantów oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w tych projektach, wskazań co do sposobu realizacji prac budowlanych, procedur budowy i dokonanie oceny zagrożeń realizacji tych projektów.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji oraz przygotowanie rekomendacji dla ich ulepszenia.
 • Przegląd zasad użytkowania zbiornika oraz obiektów hydrotechnicznych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przegląd Instrukcji użytkowania zbiornika (OMP) oraz Planów Zarządzania Kryzysowego (EPP) i przygotowanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia do tych planów niezbędnych poprawek.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie wyboru wykonawców:

 • Przegląd dokumentacji przetargowych w zakresie specyfikacji technicznych oraz wymagań stawianych wykonawcom robót oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie budowy:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Ocena przebiegu i jakości robot.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

Na etapie zakończenia robot i użytkowania:

 • Udział w spotkaniach organizowanych na terenie budowy.
 • Przegląd instrukcji eksploatacji dla zbiornika i innych obiektów hydrotechnicznych.
 • Przygotowanie rekomendacji dotyczących opracowania OMP i EPP oraz przegląd ostatecznych wersji tych planów.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.

W trakcie trwania realizacji Projektu:

 • Przegląd i analiza planów ochrony przeciwpowodziowej i przygotowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz przygotowanie rekomendacji.
 • Udział w spotkaniach dotyczących przygotowania i realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 • Przygotowanie rekomendacji i opinii (ad hoc) w przypadku zaistnienia problemów do rozstrzygnięcia.
 • Wsparcie merytoryczne konsultantów Biura w zakresie zagadnień dotyczących eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz sterowania i zarządzania obiektami gospodarki wodnej.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie ocen stanu technicznego infrastruktury hydrotechnicznej.
 • Wsparcie BKP w analizach i propozycjach inicjujących przygotowanie założeń do koncepcji nowych projektów i zadań.
 • Przedstawianie opinii i rekomendacji dotyczących zadań nadzorowanych i koordynowanych przez BKP.
 • Opiniowanie propozycji nowych zadań inwestycyjnych i projektów zgłaszanych przez podmioty współpracujące z BKP.
 • Uczestnictwo w spotkaniach roboczych na zaproszenie Klienta.

Oczekujemy:

 • Posiadanie stopnia naukowego na poziomie co najmniej doktora habilitowanego z zakresu gospodarki wodnej i/lub budownictwa wodnego/hydrotechnicznego.
 • Wiedza w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej.
 • Wiedza w zakresie zagadnień związanych z klęskami żywiołowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony przeciwpowodziowej.
 • Wiedza w zakresie zarządzania obiektami hydrotechnicznymi i sterowania odpływem ze zbiorników retencyjnych.
 • Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie ochrony przed powodzią.
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi wdrażającymi inwestycje hydrotechniczne/przeciwpowodziowe/związane z eksploatacją obiektów hydrotechnicznych.
 • Znajomość wymagań i wytycznych Banku Światowego w zakresie przygotowania inwestycji.
 • Znajomość metodyk i działań ograniczających ryzyko powodziowe.
 • Znajomość języka angielskiego.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 16 sierpnia 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl.
 3. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 7. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokumnety do pobrania:

Ogłoszenie o pracę 
Zakresie zadań (ToR) 

2020-06-19

OFERTA PRACY 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Specjalista ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Specjalisty ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Negocjowane atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Wsparcie i aktywna współpraca z Głównym specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Aktywna współpraca ze Specjalistą ds. pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w Komponencie 3 oraz Jednostkami Wdrażającymi Projekt.
 • Ocena i analiza dokumentacji dotyczącej przygotowania inwestycji, w tym dokumentacji przygotowywanej przez Jednostki Wdrażające, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami Banku Światowego.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad zgodnością realizowanych prac w Projekcie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami Banku Światowego, dotyczącymi pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Ocena i analiza przygotowanych przez Jednostki Wdrażające opisów przedmiotu zamówienia w zakresie zagadnień dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 • Koordynacja planów i kontrola wdrażania pozyskiwania nieruchomości dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach Projektu.
 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad pracami Jednostek Wdrażających w zakresie przygotowania, aktualizacji i wdrażania Planów Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń.
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących Projektu w celu wysłania ich do Banku Światowego lub do Banku Rozwoju Rady Europy, w szczególności w sprawach związanych z planowaniem oraz wdrażaniem działań związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Weryfikacja oraz przygotowywanie odpowiedzi na kierowane do BKP OPDOW dokumenty w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych i innych wymaganych raportów okresowych dotyczących pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne w ramach Projektu.
 • Kompletowanie dokumentacji posiadanej w związku z wykonywaniem zadań zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną, w tym przygotowywanie jej do archiwizacji.
 • Wykonywanie innych zadań bezpośrednio związanych z realizacją Projektu.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub społeczne.
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych.
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego.
 • Doświadczenie w pracy związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne, gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, itp.
 • Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
 • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wiedza w zakresie wyceny nieruchomości.
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów inwestycyjnych za środków publicznych.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 26 czerwca 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Dokumnety do pobrania:

Ogłoszenie o pracę 
Zakresie zadań (ToR) 

2020-06-19

OFERTA PRACY 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

POLSKA
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY I WISŁY
Pożyczka nr IBRD 8524–PL
Nazwa zadania: Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu w projekcie ochrony przeciwpowodziowej
Nr (zgodnie z Planem Realizacji Zamówień): OVFMP 5.1
Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał finansowanie z Banku Światowego przeznaczone na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzecza Odry i Wisły (POPDOW) i zamierza wykorzystać część środków na usługi konsultingowe.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA na stanowisko:
Asystent/ka Dyrektora Projektu z obsługą sekretariatu

Miejsce pracy:
Wrocław, Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły PGW WP

Oferujemy:

 • Udział w projekcie w nowej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Umowę na świadczenie usług konsultingowych.
 • Negocjowane atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennych doświadczeń.

Zakres odpowiedzialności Konsultanta:

 • Organizacja pracy sekretariatu, obsługa centrali telefonicznej, dbanie o właściwy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • Obsługa wysyłki pism, faktur/przesyłek do interesariuszy.
 • Zabezpieczenie dokumentów, sortowanie, porządkowanie oraz czuwanie nad terminowym i prawidłowym obiegiem dokumentów.
 • Wparcie asystenckie Dyrektora Projektu i Zastępcy Dyrektora Projektu w tym m.in., koordynowanie kalendarza, sporządzanie notatek, protokołów ze spotkań, redagowanie pism, prezentacji.
 • Stała kontrola nad odpowiednią ilością artykułów biurowych, tworzenie listy artykułów niezbędnych do zakupu.
 • Organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji, udział w organizacji wizyt przedstawicieli instytucji finansujących Projekt.
 • Administracyjne wspieranie innych pracowników i konsultantów Biura Koordynacji Projektu.
 • Przyjmowanie interesariuszy i dalsze kierowanie do poszczególnych działów.
 • Dbanie o czystość biura.
 • Współtworzenie dobrego wizerunku Biura.
 • Inne zlecone prace administracyjno-organizacyjne.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie minimum średnie – mile widziane wyższe lub w trakcie studiów (administracja, zarządzanie itp.).
 • Co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
 • Wysoka kultura osobista oraz komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego.

Mile widziane, dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym.

Uwagę Konsultantów zwraca się na punkt 1.9 „Instrukcji Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR, Styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca konsultantów”), który przedstawia politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów. Konsultant zostanie wybrany zgodnie z trybem wyboru indywidualnych konsultantów określonym w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej konsultantów. Zainteresowani Konsultanci powinni przekazać informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie do wykonania Usług. Kryteria zostały opisane w Zakresie zadań (ToR), który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV oraz list motywacyjny drogą elektroniczną na adres malgorzata.wysocka@wody.gov.pl z nazwą stanowiska w temacie wiadomości oraz zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać w terminie do: 14 lipca 2020 r.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do 15 grudnia 2023 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Dokumnety do pobrania:

Ogłoszenie o pracę 
Zakresie zadań (ToR) 

Skip to content